Algemene Voorwaarden

Veiling.nl is een online-platform waarop producten en waardebonnen voor arrangementen (kavels) door middel van online veilingen worden aangeboden en verkocht. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De gebruikers van veiling.nl worden bekend verondersteld met deze voorwaarden. Op verzoek worden deze voorwaarden kosteloos toegezonden. Voor de spelregels van veiling.nl, verwijzen wij u graag naar onze website.

Artikel 1: Definities

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Veiling.nl en de bij haar in beheer zijnde subdomeinnamen: Veiling Netherlands B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27334977.
 2. Kavel: een of meer producten, waardebonnen voor arrangementen of diensten die op veiling.nl worden geveild.
 3. Arrangement: een activiteit of georganiseerd verblijf in een hotel of vakantieoord (tegen een vooraf vastgestelde prijs).
 4. Waardebon: waardepapier dat wordt verkregen als een veiling is gewonnen. Hiermee kan de bieder aanspraak maken op de kavel waarop hij met succes geboden heeft.
 5. Bieding: een door een (aspirant)koper voor een kavel of een combinatie van kavels geboden bedrag.
 6. Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 7. Aspirant-koper: de wederpartij van Veiling.nl
 8. Lid: eenieder die zich met behulp van het elektronisch registratieproces op de website van veiling.nl heeft ingeschreven als bieder of als aanbieder.
 9. Bezoeker: eenieder die op enig moment de website heeft bezoekt of heeft bezocht.
 10. Bieder: eenieder die zich bij het elektronische registratieproces op de website als bieder heeft ingeschreven.
 11. Aanbieder-registrant: eenieder die zich in het elektronisch registratieproces op de website als aanbieder heeft ingeschreven maar waarvan Veiling.nl nog niet is nagegaan of het product of arrangement overeenkomt met haar omschrijving.
 12. Aanbieder: degene die Veiling.nl via het elektronische registratieproces opdracht geeft tot het veilen van een kavel of een combinatie van kavels en die tot het geven van die opdracht krachtens enig recht bevoegd is.
 13. Veiling: de openbare verkoop van roerende zaken.
 14. De website: www.veiling.nl en haar subdomeinen
 15. Subdomeinen: Ter verbetering van haar dienstverlening heeft veiling.nl op het internet enkele subdomeinen in gebruik. Voorbeelden daarvan zijn restaurant.veiling.nl en hotel.veling.nl. Als deze algemene voorwaarden van veiling.nl van toepassing zijn staat dit vermeld op de betreffende webpagina.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door Veiling.nl gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten overeenkomst. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.
 2. Elke (aspirant)koper geeft door het deelnemen aan een veiling te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene veilingvoorwaarden.

Artikel 3: Algemene Bepalingen

 1. Veiling.nl heeft het recht onjuistheden in, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend.
 2. Veiling.nl kan, naast deze algemene veilingvoorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voor de veiling, althans voor de veiling van de kavel(s) waarop zij betrekking hebben, aan de aspirant-kopers ter kennis worden gebracht. Indien en voorzover bijzondere veilingvoorwaarden van Veiling.nl strijdig zijn met deze algemene veilingvoorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.
 3. (Aspirant)kopers dienen zich voor aanvang van de veiling door Veiling.nl te laten registreren en – indien door Veiling.nl verzocht - zich op een behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan zij niet gerechtigd zijn deel te nemen aan de veiling.
 4. (Aspirant)kopers dienen op eerste verzoek en naar genoegen van Veiling.nl aan te tonen dat zij kredietwaardig zijn, bij gebreke waarvan Veiling.nl hen de deelname aan de veiling kan ontzeggen.
 5. Iedere bezoeker zal de intellectuele eigendomsrechten die Veiling.nl toekomen respecteren. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Veiling.nl delen van de website (waaronder de auteursrechtelijk beschermde HTML-code) te kopiëren en te hergebruiken.

Artikel 4: Veilingprocedure

 1. De voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door Veiling.nl bepaald. Dit betekent onder andere dat Veiling.nl de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de veiling toe te laten, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
 2. Een ieder is verplicht om door of namens Veiling.nl in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
 3. De (aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te veilen kavels voorafgaand aan de veiling te onderzoeken. Veiling.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van een kavel.
 4. De veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. Veiling.nl heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.
 5. De veiling geschiedt "bij opbod" of “bij afslag”. Veiling.nl is op elk moment tijdens de veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen.
 6. Verkoper is gerechtigd deel te nemen aan de veiling en biedingen uit te brengen op de door hem ter veiling aangeboden kavel(s).
 7. Veiling.nl is gerechtigd biedingen namens derden uit te brengen.
 8. Elke bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere persoon die een bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die de bieding uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
 9. Veiling.nl bepaalt of bij het doen van een bieding een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de bieding heeft uitgebracht niet aan zijn bieding zal worden gehouden. (Aspirant) kopers kunnen aan de beslissing van Veiling.nl ter zake geen enkel recht ontlenen.
 10. De (aspirant)koper die de hoogste bieding uitbrengt of, bij afslag, het eerste bod uitbrengt, wordt na toewijzing als koper aangemerkt. Hij heeft dan de veiling “gewonnen”. Bij verschil van mening tussen (aspirant)kopers beslist Veiling.nl bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste bieding te hebben uitgebracht, zonder dat (aspirant)kopers daaraan enig recht kunnen ontlenen.
 11. De (aspirant)koper koopt de kavel(s) in de toestand waarin deze zich op het moment van toewijzing bevindt/bevinden. Omschrijvingen van de kavels en alle inlichtingen door of namens Veiling.nl gedaan, worden naar beste weten gedaan, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Veiling.nl wordt ingestaan. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen.
 12. De koopovereenkomst komt tot stand en het risico van het gekochte gaat op de (aspirant) koper over op het moment van toewijzing

Artikel 5: Betaling, zekerheidstelling, eigendomsvoorbehoud; termijnen

 1. De(aspirant)koper dient de koopsom uiterlijk binnen zeven dagen na de afgiftedag van de veiling aan Veiling.nl te hebben betaald op de door Veiling.nl aangegeven wijze en in de door Veiling.nl aangegeven valuta.
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 3. Veiling.nl kan, naast het bepaalde in dit artikel, in de veilingcatalogus bijzondere betalingsvoorwaarden opnemen. De (aspirant)koper is in dat geval aan de bijzondere betalingsvoorwaarden gebonden. Indien en voor zover bijzondere betalingsvoorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in dit artikel, prevaleert het bepaalde in de bijzondere betalingsvoorwaarden.
 4. Veiling.nl is gerechtigd om van de (aspirant)koper bij of na toewijzing van het gekochte direct gehele of gedeeltelijke betaling van de koopsom te vorderen en/of te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Veiling.nl of de opdrachtgever van Veiling.nl. Indien de (aspirant)koper hieraan niet voldoet, is Veiling.nl gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte opnieuw te veilen, dan wel het gekochte aan te bieden aan de één na hoogste bieder. De (aspirant)koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden alle daardoor veroorzaakte schade aan Veiling.nl en/of verkoper integraal te vergoeden, onverminderd de overige rechten van Veiling.nl.
 5. De in artikel 5.4 bedoelde schade zal in ieder geval bestaan uit de door Veiling.nl gemaakte administratiekosten en wordt forfaitair gesteld op € 25,00 inclusief BTW. Daarnaast kan een bedrag van € 35,00 inclusief BTW per kalenderdag in rekening worden gebracht voor vervoer en opslagkosten, ongeacht de hoogte van de nota. Ook zal de schade bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verschil tussen het koopbedrag welke als gevolg van het niet afnemen onbetaald blijft en de veilingopbrengst van de daaropvolgende veiling van het gekochte, indien die opbrengst lager is.
 6. De eigendom van het gekochte gaat op de (aspirant)koper over op het moment van afname als bedoeld in artikel 6.1 van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de (aspirant) koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan Veiling.nl zal hebben voldaan.
 7. Alle termijnen waaraan (aspirant)koper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de (aspirant)koper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn. Veiling.nl zal gerechtigd zijn om vorderingen als gevolg van deze en bijzondere veilingvoorwaarden na ommekomst van de alsdan te stellen betalingstermijn onmiddellijk uit handen te geven aan een deurwaarders- c.q. incassokantoor, waarvan de bijkomende kosten dan voor rekening van de schadeveroorzakende partij komen.

Artikel 6: Afname; ontbinding

 1. De (aspirant)koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door Veiling.nl vastgestelde plaats c.q. leveringsadres en tijd onder overlegging van de toegezonden factuur of factuurnummer. Eventueel kan om legitimatie worden gevraagd. De levering van de gekochte zaken vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de (aspirant)koper ophalen van de gekochte zaken. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het eventueel overig verschuldigde door de (aspirant)koper is voldaan. Indien de (aspirant)koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de gekochte zaken door Veiling.nl worden opgeslagen voor risico van de (aspirant)koper. De (aspirant)koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Veiling.nl te voldoen.
 2. De (aspirant)koper dient bij de afname van de gekochte zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens Veiling.nl gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de (aspirant)koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. De (aspirant)-koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Veiling.nl vrijwaren voor aanspraken van derden terzake. De (aspirant)koper is op eerste verzoek van Veiling.nl gehouden om aan Veiling.nl zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van de gekochte zaken schade wordt veroorzaakt. Over door de (aspirant)koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.
 3. In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de (aspirant)koper zijn afgenomen en/of de (aspirant)koper handelt in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is de (aspirant) koper van rechtswege in verzuim en heeft Veiling.nl het recht de overeenkomst met de (aspirant)koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring en/of de gekochte zaken aan een of meer derden te verkopen. De (aspirant)koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade aan Veiling.nl te vergoeden. Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de (aspirant)koper kan de (aspirant)koper geen ontbinding van de koopovereenkomst meer vorderen.
 4. Indien afname niet mogelijk is door omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van de (aspirant)koper en die niet aan (aspirant)koper zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld omdat derden daarop beslag hebben gelegd) heeft Veiling.nl het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de (aspirant)koper. Veiling.nl is in dat geval jegens de (aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van zowel Veiling.nl als verkoper, voor zover deze door hun eventuele respectievelijke aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van zowel Veiling.nl als verkoper beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken.
 2. Veiling.nl en verkoper zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.
 3. Overigens geldt voor de aansprakelijkheid van Veiling.nl en verkoper het volgende:
  1. Veiling.nl en verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan, tijdens en na de veiling ontstaan of veroorzaakt.
  2. Veiling.nl en verkoper zijn vanaf het moment van toewijzing van het gekochte aan de (aspirant)-koper niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen. De (aspirant)koper zal voor een deugdelijke verzekering van de gekochte zaken vanaf het moment van toewijzing moeten zorgdragen.
  3. Veiling.nl en verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De (aspirant)koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie voorafgaande aan de veiling, als bedoeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden.
  4. Veiling.nl en verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek.
  5. Veiling.nl en verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte.
  6. Veiling.nl en verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. Veiling.nl en verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de (aspirant)koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Veiling.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8: Executie

Indien sprake is van een executoriale verkoop of indien de verkoop bij wijze van parate executie plaatsvindt, geldt dat de (aspirant) koper zich er niet op kan beroepen dat de zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, of dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. In dat geval is artikel 7:19 BW onverkort van toepassing.

Artikel 9: Geschilbeslechting; toepasselijk recht

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de (aspirant)koper en Veiling.nl en tussen de (aspirant)koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, beslecht worden door de rechtbank te ‘s-Gravenhage. Veiling.nl en verkoper blijven echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Veiling.nl en de (aspirant)koper en op elke overeenkomst tussen verkoper en de (aspirant)koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene veilingvoorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

Recent bekeken